Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIERENARTSENPRAKTIJK HAARLE

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

• Algemene Voorwaarden: alle bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden van Dierenartsenpraktijk

Haarle;

• Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de hoedanigheid

van dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde

1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige

(be)handelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/

of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht;

• Dierenartsenpraktijk Haarle: de dierenartsenpraktijk Haarle naar burgerlijk recht Dierenartsenpraktijk

Haarle, gevestigd en kantoorhoudende te Haarle (Gemeente Hellendoorn) aan de (7448 RA) Raalterdijk

5, bestaande uit de Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en)

met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen,

assistentes, laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke juridische

rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;

• Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht

Dierenartsenpraktijk Haarle de diergeneeskundige (be)handelingen verricht en/of adviezen geeft en/of in

het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige

adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verleent;

• Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of

het dier, de dieren of groepen van dieren waarover diergeneeskundig advies wordt gegeven en/of ten

behoeve waarvan medicamenten worden geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige

diensten worden verleend;

• (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen Dierenartsenpraktijk Haarle en de

Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundig onderzoek, diergeneeskundige (be)handelingen, het leveren

van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;

• Debiteur: degene op wiens naam de factuur van Dierenartsenpraktijk Haarle is gesteld. Indien de debiteur

een andere persoon is dan de Cliënt, wordt er vanuit gegaan dat de Cliënt door de Debiteur gevolmachtigd

is om de Patiënt aan te bieden;

• Spreekuur: het Spreekuur van Dierenartsenpraktijk Haarle waarbij de Cliënt, al dan niet op afspraak, binnen

vastgestelde tijden de praktijkruimten, gebouwen en terreinen van Dierenartsenpraktijk Haarle kan inlopen

voor daartoe door Dierenartsenpraktijk Haarle vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen Dierenartsenpraktijk

Haarle en de Cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever

een eventuele schriftelijke overeenkomst niet ondertekent en niettemin de (be)handeling wordt verricht.

2.2 Indien de Debiteur een andere persoon is dan de Cliënt, wordt de Cliënt geacht gevolmachtigd te zijn

door de Debiteur. In dat geval zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de relatie tussen

Dierenartsenpraktijk Haarle en de Debiteur en moet op de plaats waar in deze Algemene Voorwaarden

“Cliënt” wordt genoemd mede worden gelezen: “Debiteur”.

2.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden Dierenartsenpraktijk Haarle niet. Aanvullende

en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien Dierenartsenpraktijk Haarle

schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen

anders is overeengekomen.

3.2 De tussen Dierenartsenpraktijk Haarle en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is rechtsgeldig

vanaf het moment dat de Patiënt wordt aangeboden en Dierenartsenpraktijk Haarle met de uitvoering van de

overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of toegediend.

3.3 Dierenartsenpraktijk Haarle heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een

(Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die Dierenartsenpraktijk

Haarle heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.

3.4 Dierenartsenpraktijk Haarle heeft het recht om het sluiten van een overeenkomst, ten aanzien van een

aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, om haar moverende redenen te weigeren en/of om slechts

onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, tenzij Dierenartsenpraktijk Haarle op grond van wettelijke en/of

gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst

4.1 De tussen Dierenartsenpraktijk Haarle en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een

inspanningsverbintenis van Dierenartsenpraktijk Haarle tot het leveren van (diergeneeskundig) onderzoek,

een diergeneeskundige (be)handeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen

medicamenten. Dierenartsenpraktijk Haarle voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de

zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. Dierenartsenpraktijk Haarle heeft het recht bij het

uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.

4.2 De (Behandelings)overeenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of toedienen van diergeneesmiddelen

in opdracht van Cliënt en/of derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties.

Het vorenstaande geldt eveneens als de Cliënt zelf de diergeneesmiddelen toedient.

4.3 Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen

en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op de Cliënt en/

of derden terzake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen rustende (administratieve)

verplichtingen.

4.4 Door het verstrekken van de opdracht van Dierenartsenpraktijk Haarle, verklaart de Cliënt zich akkoord

met de door Dierenartsenpraktijk Haarle gehanteerde prijzen, waaronder het honorarium.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst

5.1 De tussen Dierenartsenpraktijk Haarle en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds

beëindigd door:

• het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door Dierenartsenpraktijk Haarle zo nodig zal

worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien

beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of Dierenartsenpraktijk Haarle in, erop zal

worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zonodig de Cliënt hierover een schriftelijke

verklaring laten afleggen;

• het overlijden van de te behandelen Patiënt;

• een eenzijdige beslissing van Dierenartsenpraktijk Haarle, indien Dierenartsenpraktijk Haarle van mening

is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige (be)handeling zal

worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat. Onder

bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld in geval van ondraaglijk lijden) is Dierenartsenpraktijk Haarle

zonder (voorafgaande) toestemming van de eigenaar bevoegd tot euthanasie over te gaan, tenzij dit op

grond van de Wet en/of het tucht/gedragsrecht niet is toegestaan;

• een eenzijdige beslissing van Dierenartsenpraktijk Haarle indien het vertrouwen tussen Dierenartsenpraktijk

Haarle en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2 Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van Dierenartsenpraktijk Haarle tussentijds

wordt beëindigd dan zal Dierenartsenpraktijk Haarle, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren

en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3 Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding

naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht,

tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van Dierenartsenpraktijk Haarle.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1 Dierenartsenpraktijk Haarle stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen

tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

6.2 Betaling van de nota van Dierenartsenpraktijk Haarle kan contant geschieden, direct na de verrichting tenzij

anders wordt overeengekomen tussen Dierenartsenpraktijk Haarle en de Cliënt. Voor niet contante betalingen

geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. In beide gevallen kunnen administratiekosten

in rekening worden gebracht. Het eventueel claimen van de (be)handeling bij de verzekeraar is niet van invloed

op de verschuldigdheid van de nota, noch op de betalingstermijn van de nota.

6.3 Indien meer nota’s en/of kosten openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken

tot voldoening van de oudst openstaande factuur. Betalingen strekken allereerst in mindering op de kosten,

dan op de vervallen rente, vervolgens op de oudst openstaande facturen en pas dan op de nota’s zelf.

6.4 Bij niet tijdige betaling is de Debiteur direct in verzuim en is Debiteur de wettelijke rente verschuldigd over

de hoofdsom of het restant van de vordering. Naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente,

is de Cliënt gehouden tot een volledige vergoeding van de kosten van Dierenartsenpraktijk Haarle, waaronder

de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten. Deze kosten worden, exclusief BTW, gesteld op ten

minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 50,00 (zegge: vijftig euro).

6.5 De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen,

die door Dierenartsenpraktijk Haarle in rekening worden gebracht voor de door Dierenartsenpraktijk

Haarle verrichte werkzaamheden.

6.6 Dierenartsenpraktijk Haarle heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering

van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden

aan te vangen dan nadat het bedrag door Dierenartsenpraktijk Haarle is ontvangen, tenzij Dierenartsenpraktijk

Haarle op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden

Patiënt direct te behandelen.

6.7 Dierenartsenpraktijk Haarle heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige

(be)handeling niet of niet tijdig bij Dierenartsenpraktijk Haarle ophaalt, alle daarmee gepaard

gaande extra kosten, waaronder stallingskosten, bij de Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 7: Klachten

7.1 De Cliënt is verplicht om de door Dierenartsenpraktijk Haarle te verrichten prestatie en/of te leveren

medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt

dient klachten over de verrichte diensten binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat

de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan Dierenartsenpraktijk Haarle

schriftelijk te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Dierenartsenpraktijk Haarle

ter zake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.

7.2 Indien Dierenartsenpraktijk Haarle de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft Dierenartsenpraktijk

Haarle te allen tijde het recht om:

a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten

of;

b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;

zulks ter keuze van Dierenartsenpraktijk Haarle.

Artikel 8: Aansprakelijkheid Algemeen

8.1 Indien Dierenartsenpraktijk Haarle op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid

te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Dierenartsenpraktijk Haarle

in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Aansprakelijkheid van Dierenartsenpraktijk Haarle

voor indirecte en/of immateriële schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie

en dergelijke.

8.2 Indien de verzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de Cliënt

voor de betreffende (be)handeling heeft voldaan.

8.3 Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan geldt in afwijking van het voorgaande lid

van dit artikel het volgende:

8.3.1. De keurende Dierenarts en/of Dierenartsenpraktijk Haarle is niet aansprakelijk voor enige schade,

ongeacht aard en/of omvang van die schade, vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen,

veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het

opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld

van de keurende Dierenarts.

8.3.2. Ter zake de onder 8.3.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een vorderingsrecht

toe jegens de keurende Dierenarts en/of Dierenartsenpraktijk Haarle; anderen dan opdrachtgever kunnen

aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.

8.3.3. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering

in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.

8.3.4. De artikelen 8.3.1 t/m 8.3.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het onderzoeksrapport niet

ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt.

8.3.5. Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming

heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen 8.3.1 t/m 8.3.7 ook

jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.

8.3.6. Indien opdrachtgever meent dat de gezondheidstoestand van het paard ten tijde van de onderhavige

keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van

verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of Dierenartsenpraktijk Haarle binnen bekwame tijd

schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding

van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts

en Dierenartsenpraktijk Haarle.

8.3.7 Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit onderzoeksrapport is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te

nemen. Elk geschil met betrekking tot keuringen van paarden en/of pony’s zal worden beslecht door arbitrage

overeenkomstig de regels beschreven in het reglement van de Stichting voor Vee arbitrage (arbitragecommissie

voor paarden en pony’s).

8.4 Indien Dierenartsenpraktijk Haarle informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer

van dieren naar landen buiten Nederland en over daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften, verleent

Dierenartsenpraktijk Haarle slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer

op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of Dierenartsenpraktijk Haarle, tenzij

sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of Dierenartsenpraktijk Haarle, niet aansprakelijk

is voor enige schade en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen

tot) invoer of uitvoer van dieren.

8.5 Dierenartsenpraktijk Haarle sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of

Dierenartsenpraktijk Haarle, iedere aansprakelijkheid uit voor schade tengevolge van toediening van diergeneesmiddelen

door Cliënt zelf en ter zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden,

waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de

toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling

van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

8.6 Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige (be)handelingen

en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van diergeneeskundige

adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van Cliënt en/of derden

voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW .

8.7 Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade

direct en/of indirect voortvloeit en waarvoor Dierenartsenpraktijk Haarle rechtens aansprakelijk is, onverminderd

het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 9: Eigendom

9.1 Dierenartsenpraktijk Haarle behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers

zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. Dierenartsenpraktijk

Haarle zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding

van de kostprijs afschriften/kopieën krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

9.2 Het bepaalde in de laatste volzin van artikel 9.1 laat het retentierecht dat Dierenartsenpraktijk Haarle op

de afschriften, bescheiden en andere informatiedragers, waaronder röntgenfoto’s, kan uitoefenen, onverlet.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

10.1 Indien de (be)handeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft Dierenartsenpraktijk Haarle het

recht om aan een ieder, zonodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de

(be)handeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de

(be)handeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.

10.2 Dierenartsenpraktijk Haarle heeft het recht om (onderdelen van) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige

stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken,

tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Indien Dierenartsenpraktijk

Haarle geanonimiseerde gegevens wil gebruiken, behoeft zij geen voorafgaande toestemming.

Indien Dierenartsenpraktijk Haarle niet-geanonimiseerde gegevens wil gebruiken, mag zij dat uitsluitend

doen na voorafgaande toestemming van de Cliënt.

10.3 De Cliënt is te allen tijde aansprakelijk voor schade die door de Patiënt in of rond Dierenartsenpraktijk

Haarle wordt aangericht aan mensen en/of zaken, alsook voor schade die aan Dierenartsen en/of medewerkers

van Dierenartsenpraktijk Haarle wordt aangericht op welke plaats ook. De Cliënt is gehouden Dierenartsenpraktijk

Haarle te vrijwaren voor aanspraken van derden jegens Dierenartsenpraktijk Haarle op vergoeding

van schade veroorzaakt door de Patiënt, alsmede voor alle kosten van Dierenartsenpraktijk Haarle

ter verdediging tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen Dierenartsenpraktijk Haarle en de Cliënt is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.

11.2 In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Rechtbank, sector Civiel, is de rechtbank

van de plaats van vestiging van Dierenartsenpraktijk Haarle bevoegd van het geschil kennis te nemen,

onverminderd de bevoegdheid van Dierenartsenpraktijk Haarle een geschil aan de volgens de wet bevoegde

rechter voor te leggen.